[Eurosport 2 HD]
(2020-02-23)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2020-02-22)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2019-12-07)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2019-11-11)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2019-10-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2019-10-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2019-10-31)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2019-09-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2019-02-24)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2019-01-20)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Eurosport 2 HD 12382 H 27500 91 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD UPC 11258 H 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD PL-HU-RO 11258 H 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2018-12-31)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-12-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-08-19)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-07-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11094 V 27500 4/5 More #

(2018-07-29)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD BE 12110 H 27500 3/4 More #

(2018-06-18)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-06-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-06-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD UPC 10892 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-05)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-05-05)|Belintersat at 51.5°E:
Eurosport 2 HD 11350 H 4/5000 3/4 More #

(2018-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD CZ 11094 V 27500 4/5 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11094 V 27500 4/5 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD BE 12110 H 27500 3/4 More #

(2018-03-03)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2017-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2017-09-30)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD CZ 11094 V 27500 4/5 More #

(2017-09-03)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD CZ 11094 V 27500 4/5 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-08-18)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD CZ 11094 V 27500 4/5 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD UPC 10892 H 27500 3/4 More #

(2017-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 10892 H 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Eurosport 2 HD (S) 10716 H 24500 7/8 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12207 H 29900 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2016-04-17)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11470 V 30000 5/6 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD DUT 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-03-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11554 H 30000 7/8 More #

(2016-02-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2016-02-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
EuroSport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2016-02-29)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2016-02-15)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11554 V 30000 5/6 More #

(2016-01-18)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Eurosport 2 HD DVB-S 10806 V 30000 3/4 More #

(2016-01-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-01-11)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Eurosport 2 HD 11170 H 22000 2/3 More #

(2015-12-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E:
Eurosport 2 HD 11875 H 27500 91 More #

(2015-11-23)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2015-10-27)|Eutelsat 16A at 16°E:
EuroSport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11283 V 30000 2/3 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11283 V 30000 2/3 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
EuroSport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2015-09-12)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD UPC 11258 H 27500 3/4 More #

(2015-07-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2015-03-23)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2015-03-23)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11283 V 30000 2/3 More #

(2015-03-23)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11283 V 30000 2/3 More #

(2015-03-02)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 11283 V 30000 2/3 More #

(2015-03-01)|Astra 3B at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12110 H 27500 3/4 More #

(2015-01-17)|Amos 2/3 at 4.0°W:
Eurosport 2 HD DVB-S 10806 V 30000 3/4 More #

(2015-01-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Eurosport 2 HD 11785 H 30000 3/4 More #

(2014-12-31)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Eurosport 2 HD (S) 10716 H 24500 7/8 More #

(2014-08-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2014-08-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2014-08-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD HU 12109 H 27500 3/4 More #

(2014-04-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD DUT 12109 H 27500 3/4 More #

(2013-12-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12616 H 29900 3/4 More #

(2013-10-04)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD HU 12109 H 27500 3/4 More #

(2013-09-05)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E:
Eurosport 2 HD 11856 V 29500 3/4 More #

(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Eurosport 2 HD 11785 H 30000 3/4 More #

(2013-08-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
EuroSport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2013-08-09)|Eutelsat 16A at 16°E:
Eurosport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2013-07-15)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD UPC 11258 H 27500 3/4 More #

(2013-07-15)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD PL-HU-RO 11258 H 27500 3/4 More #

(2013-07-15)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Eurosport 2 HD 11785 H 30000 3/4 More #

(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W:
Eurosport 2 HD 11785 H 30000 3/4 More #

(2013-01-25)|Eutelsat 16A at 16°E:
EuroSport 2 HD 10887 H 30000 35 More #

(2013-01-19)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12109 H 27500 3/4 More #

(2013-01-08)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-09-30)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2012-09-29)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2012-09-22)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2012-08-31)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 12418 V 29900 2/3 More #

(2012-07-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD DUT 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-07-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD DUT 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-07-15)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-06-25)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD DUT 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-06-25)|Astra 3A/3B & Thor 2 at 23.5°E:
Eurosport 2 HD 12109 H 27500 3/4 More #

(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Eurosport 2 HD 11258 H 27500 3/4 More #

(2011-12-10)|Eutelsat W3C at 16°E:
EuroSport 2 HD 11363 V 30000 3/4 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T
Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:15
Stulecie Winnych 3
21:15
Film dokumentalny
22:25
Orchidea miłości
TVP 2
20:00
Postaw na milion
21:00
Czarne złoto
23:20
Obława
Polsat
20:00
Kabaret na żywo - Klinika Skeczów Męczących
22:05
Nice Guys. Równi goście
TVN
20:00
MasterChef Junior 6
21:35
Szybcy i wściekli 8