´╗┐


[NRK Sami Radio]
(2018-05-13)|Astra 4A at 4.8┬░E:
NRK Sami Radio 12015 V 27500 5/6 More #

(2017-02-06)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8┬░W:
NRK Sami Radio 11372 V 24500 7/8 More #

(2017-02-06)|Astra 4A at 4.8┬░E:
NRK Sami Radio 12015 V 27500 5/6 More #

(2017-02-06)|Astra 4A at 4.8┬░E:
NRK Sami Radio 12015 V 27500 5/6 More #

(2017-01-08)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8┬░W:
NRK Sámi Radio 10747 V 25000 3/4 More #

(2013-02-22)|Astra 4A at 4.8┬░E:
NRK Sami Radio 12015 V 27500 5/6 More #