´╗┐


[RFI Prague]
(2018-12-31)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0░E:
RFI Prague 12380 V 27500 3/4 More #

(2018-12-09)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0░E:
RFI Prague 12380 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0░E:
RFI Prague 12380 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Eutelsat 9B at 9░E:
RFI Prague 11938 H 27500 3/4 More #

(2011-01-30)|Eurobird 9A at 9░E:
RFI Prague 11938 H 27500 3/4 More #