[Polsat Sport]
(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2018-05-13)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2018-04-10)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-09-03)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-06-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-06-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-06-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport News HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E:
Polsat Sport News HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-03-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-02-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2017-01-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-11-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-10-16)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-09-18)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-09-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Fight HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-08-21)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-08-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 3 HD 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-07-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 3 HD 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 2 HD 12284 H 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-07-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-06-12)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-06-09)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 3 HD 10758 V 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-05-03)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-04-26)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-03-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2016-02-15)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2015-11-10)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12188 V 27500 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-27)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-04)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2015-10-01)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 3/4 More #

(2015-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2015-06-06)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2015-05-11)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2014-11-28)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2014-06-25)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2014-03-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 5/6 More #

(2014-03-24)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 5/6 More #

(2013-12-06)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2013-12-06)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2013-12-05)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2013-12-05)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2013-12-05)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-11-21)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2012-11-14)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport News 12284 H 27500 5/6 More #

(2012-11-14)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-11-14)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-10-24)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-10-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-07-09)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 5/6 More #

(2012-07-02)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 5/6 More #

(2012-06-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2012-06-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E:
Polsat Sport Extra HD 12265 V 27500 3/4 More #

(2011-05-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2011-05-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2008-11-25)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0°E:
Polsat Sport Extra 11158 V 27500 3/4 More #

(2008-11-25)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0°E:
Polsat Sport 11158 V 27500 3/4 More #

(2008-11-08)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 5/6 More #

(2008-08-11)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0°E:
Polsat Sport HD test 12265 V 27500 5/6 More #

(2008-08-11)|Hot Bird 6/7A/8 at 13.0°E:
Polsat Sport HD 12265 V 27500 5/6 More #

Polecamy
Lokalizator DVB-T

Bądź na bieżąco!

Masz ciekawego newsa, informację prasową lub pomysł na artykuł?

Napisz do nas!


Mecze w telewizji. Aktualny spis ramówek telewizyjnych
Tagi
TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps


Wyszukiwarka


Liga Europy w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Liga Mistrzów w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Ekstraklasa w TV
Przerwa w rozgrywkach!
 
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów

Video

Program tv - dzisiejszy wieczór
Wpisz nazwę kanału:
TVP 1
20:05
Pogoda
20:10
Sport
20:15
Alarm!
20:30
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy
21:50
Pensjonat nad rozlewiskiem
22:45
Reportaż
23:05
Krawcowa z Madrytu
TVP 2
20:10
Barwy szczęścia
20:40
Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:50
M jak miłość
21:45
Kulisy serialu "M jak miłość"
21:55
Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00
Zabójczy wirus
Polsat
20:10
Inwazja: Bitwa o Los Angeles
22:40
Adrenalina II - Pod napięciem
TVN
20:10
Doradca smaku
20:15
Na Wspólnej
20:55
Milionerzy
21:30
Kuba Wojewódzki 12
22:30
Grawitacja